Algemene Voorwaarden

Inschrijven: hoe werkt het?

  1. U kunt zich snel en gemakkelijk online inschrijven via http://www.dirigentenwerkplaats.nl/. Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld te worden.
  2. Na het versturen van uw online inschrijving ontvangt u een geautomatiseerde bevestiging van inschrijving per e-mail.
  3. U ontvangt per e-mail meer informatie over de activiteit. Mochten er wijzigingen zijn of gaat de activiteit onverhoopt niet door dan ontvangt u daarover bericht. Soms is pas vlak voor de startdatum bekend of een cursus voldoende aanmeldingen heeft om van start te kunnen gaan.
  4. Direct na inschrijving en de eventuele toelatingstoets ontvangt u van ons een factuur voor het volledige cursusgeld. Voor bepaalde cursussen kan eerst een aanbetaling worden gevraagd, bijv. bij inschrijving voor een atelier.
  5. De inschrijving is definitief na ontvangst van de betaling binnen een week.

Inschrijving
• Door het inschrijven via internet verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden en gaat u de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld.
• De inschrijving is persoonsgebonden. Inschrijvingen kunnen derhalve niet onderling worden geruild.
• Indien de cursist minderjarig is zijn de ouder(s) en/ of verzorger(s) betalingsplichtig. Zij dienen bij inschrijving hun gegevens in te vullen en de algemene voorwaarden te accepteren.
• De volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen is bepalend voor de plaatsing in een cursus, tenzij anders vermeld.
• Uw inschrijving zal niet verder behandeld worden indien na toezending van twee aanmaningen nog rekeningen van openstaan. U krijgt in dat geval van ons schriftelijk bericht. Na betaling van openstaande facturen kunt u zich, indien er plaats is, alsnog voor de gewenste cursus inschrijven.

Annulering
• U kunt uw inschrijving annuleren door een e-mail te sturen naar info@dirigentenwerkplaats.nl.
• Mondelinge of telefonische afmeldingen bij een docent gelden niet als afmelding.
• Tot uiterlijk 2 maanden vóór aanvang van een cursus (het moment waarop u bijvoorbeeld repertoire toegestuurd krijgt) kan schriftelijk worden afgemeld zonder financiële consequenties: een reeds gedane (aan)betaling wordt teruggestort. Tot uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van een cursus kan schriftelijk afgemeld worden tegen betaling van 50 % van het verschuldigde lesgeld. Bij schriftelijke afmelding vanaf 14 dagen voor aanvang van een cursus vindt geen restitutie plaats.
• Schrijft u zich binnen een termijn van 14 dagen vóór aanvang van de cursus in, dan is afmelding zonder financiële consequenties niet mogelijk.
• De Dirigentenwerkplaats Utrecht streeft er naar haar aangeboden activiteiten ook daadwerkelijk te laten plaatshebben. Bij te weinig deelnemers om de activiteit kostendekkend te maken, wordt gekeken hoe de cursus/workshop in gewijzigde vorm (bijvoorbeeld door de cursus in te korten) alsnog door kan gaan. Over de wijzigingen wordt u tijdig geïnformeerd.

Restitutie
• Restitutie van cursusgelden vindt in de regel niet plaats, behalve wanneer de cursus in zijn geheel niet doorgaat.
• Voor cursussen geldt dat schriftelijk gedeeltelijke restitutie kan worden aangevraagd indien meer dan 10% van de lessen uitvalt doordat De Dirigentenwerkplaats Utrecht bij ziekte van een docent geen tijdige vervanging kan regelen.
• Verhindering van de cursist geeft geen recht op restitutie.

Betalingen
Wijze van betalen:
• Na ontvangst van de factuur dient u de factuur te voldoen op het op de factuur vermelde rekeningnummer onder vermelding van het factuurnummer en debiteurennummer
• Voor de Meerjarige Dirigentenopleiding (MDO) kan per module worden betaald
• Facturen moeten binnen de op de factuur vermelde termijn zijn betaald.

Incasso
• Na het verstrijken van de betaaltermijn is de betalingsplichtige van rechtswege in verzuim. De betalingsplichtige is vanaf dat moment een rente van 1% per maand over het opeisbare bedrag verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente. Een gedeelte van de maand wordt als een hele maand beschouwd.
• In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de betalingsplichtige zijn de vorderingen van Dirigentenwerkplaats Utrecht onmiddellijk opeisbaar.
• Als een betaling volgt, wordt deze overeenkomstig de wettelijke bepalingen eerst in mindering gebracht op de verschuldigde rente en kosten.
• Dirigentenwerkplaats Utrecht is gerechtigd om bij uitblijven van betaling de vordering ter incasso over te dragen. In zo’n geval is de betalingsplichtige de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze bedragen 15% van de hoofdsom, inclusief de ontstane rente, met een minimum van € 50.
• Naast de incasso- en administratiekosten wordt de betalingsplichtige € 25 registratiekosten in rekening gebracht.
• Kosten die gepaard gaan met een gerechtelijke procedure komen volledig voor rekening van de betalingsplichtige.
• Hogere kosten die Dirigentenwerkplaats Utrecht noodzakelijkerwijs en aantoonbaar maakt zullen worden doorberekend aan de betalingsplichtige.

Algemeen
• Bij afwezigheid wordt een deelnemer vriendelijk verzocht zich tijdig af te melden bij de docent van de cursus of de locatie waar de cursus plaatsvindt.
• Bij ziekte of afwezigheid van een docent probeert Dirigentenwerkplaats Utrecht voor vervanging te zorgen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt de les schriftelijk dan wel telefonisch afgelast.
• Dirigentenwerkplaats Utrecht behoudt zich het recht voor om, indien nodig, een andere docent dan vermeld bij een cursus in te zetten.
• Dirigentenwerkplaats Utrecht is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten.
• In de regel geldt dat tijdens schoolvakanties en vrije dagen geen lessen en cursussen worden gegeven.
• De inhoud van communicatie-uitingen, zoals website, folders en flyers, wordt met grote zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de inhoud niet wordt weergegeven zoals bedoeld, en schrijffouten of andere op vergissingen berustende informatie bevat. Aan de inhoud van deze communicatie-uitingen kunnen geen rechten worden ontleend.
• Het is mogelijk dat tijdens cursussen of activiteiten foto’s of filmopnames worden gemaakt door een fotograaf of filmer van Dirigentenwerkplaats Utrecht. Dit beeldmateriaal kan worden gebruikt voor publicitaire doeleinden zoals de website, drukwerk of sociale media. Indien u hiertegen voorafgaand aan het lesjaar/de cursus geen schriftelijk bezwaar aantekent, gaat Dirigentenwerkplaats Utrecht er vanuit dat u hiermee, na ondertekening van het inschrijfformulier, akkoord gaat. Uiteraard kunt u ter plekke de fotograaf of filmer kenbaar maken of u al dan niet gefotografeerd of gefilmd wenst te worden. Ook is het mogelijk dat Dirigentenwerkplaats Utrecht cursistenwerk gebruikt voor publicitaire doeleinden. Hier geldt eveneens dat u voorafgaande aan het lesjaar/de cursus schriftelijk bezwaar kunt aantekenen.
• Aan cursisten vanaf 21 jaar is Dirigentenwerkplaats Utrecht verplicht 21% BTW in rekening te brengen.

Ongewenst gedrag
Wanneer u tijdens activiteiten te maken krijgt met ongewenst gedrag kunt u contact opnemen met de betrokken docent, leidinggevende, of cursuscoördinator.

Kantoor
Dirigentenwerkplaats Utrecht heeft geen kantoor. Voor vragen over plaatsing, bevestiging e.d. kunt u mailen naar info@dirigentenwerkplaats.nl.