Community of Practice (CoP) Jongtalent koorleiders

De samenleving verandert, voortdurend; ook de behoeften van burgers, hoe ze deelnemen, hoe ze zich uiten, hoe ze zich (sociaal) gedragen, hun motivaties veranderen. Welke veranderingen zijn van invloed op zingen (in een koor) en wat betekent dat voor het beroep van koordirigent / vocal leader? Welke veranderingen zie je in het zingen (in een koor) ontstaan en waar leidt dat toe? Hoe kun je die veranderingen benutten en hoe kun je er voor zorgen dat je een goed toekomstperspectief als dirigent hebt? Met wie wil je daarin optrekken, wie zijn waardevolle sparringpartners? Wie en wat heb je nodig om een bloeiende eigen praktijk op te bouwen? Welke vragen leven er eigenlijk bij je als het gaat om je eigen beroepsperspectief? Zijn er experimenten die je nu uit zou willen voeren om te ondervinden wat en hoe het werkt in de praktijk? Wat / wie heb je daarvoor nodig?

Society is constantly changing; also the needs of citizens, how they participate, how they express themselves, how they behave (socially), their motivations change. What changes affect singing (in a choir) and what does that mean for the profession of choir director / vocal leader? What changes do you see in singing (in a choir) and where does that lead? How can you use those changes and how can you ensure that you have a good future perspective as a conductor? Who do you want to work with, who are valuable sparring partners? Who and what do you need to build a thriving private practice? What questions do you actually have when it comes to your own professional perspective? Are there any experiments you would like to conduct now to find out what and how it works in practice? What / who do you need for that?

Eigen praktijk centraal

In de CoP Jong Talent Koorleiders ga je als koorleider/dirigent samen met collega’s aan de slag met de ontwikkeling van je eigen praktijk. Vanuit je eigen drijfveren en interesses is er ruimte voor experiment, onderzoek en praktijkervaring. Onderwerpen als leiderschap, ondernemerschap en innovatie maar vooral wat je zelf van belang vindt voor je eigen praktijk, komen aan de orde.

Er zijn drie bijeenkomsten die uiteindelijk leiden tot een voor elke deelnemer concreet eindresultaat. Dat kan van alles zijn: een project(plan), een multidisciplinair-programma, een profielschets van je gewenste praktijk etc.. Er is ook ruimte voor input van experts; je bepaalt met elkaar welke expertise nodig, nuttig of inspirerend kan zijn.
Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers en opgeven kan tot uiterlijk 10 januari.

Heb je een vraag? Stuur een mail naar imre.ploeg@nederlandskamerkoor.nl of hans@dirigentenwerkplaats.nl

Focus on your own practice

In the CoP Young Talent Choir Leaders, you, as a choir leader/conductor, will work with colleagues to develop your own practice. Based on your own motivations and interests, there is room for experiment, research and practical experience. Topics such as leadership, entrepreneurship and innovation, but especially what you find important for your own practice, are discussed.
There are three meetings that ultimately lead to a concrete end result for each participant. This can
be anything: a project (plan), a multidisciplinary program, a profile of your desired practice, etc.. There is also room for input from experts; you determine together which expertise may be necessary, useful or inspiring.
There is room for a maximum of 12 participants and registration is possible until January 10 at the latest.

For questions please send an email to imre.ploeg@nederlandskamerkoor.nl or hans@dirigentenwerkplaats.nl

Praktische informatie

DataDinsdag 18 januari 10.00-13.00 : Oriëntatie op uitdagingen, dilemma’s en dromen
Dinsdag 22 februari 14.00-17.00 : Ervaringen van externe experts – planontwerp
Dinsdag 12 april 14.00-17.00 : Vormgeving en vervolg
LocatieUtrecht ntb
DocentenImre Ploeg (Nederlands Kamerkoor) en Hans Noijens (Dirigentenwerkplaats Utrecht)
TaalNederlands/Engels
Prijsgeen bijdrage

De CoP maakt deel uit van het project DirigentenContact van Koornetwerk Nederland

Aanmelden

18 jan 22 - 05 apr 22
Community of Practice (CoP) Jongtalent koorleiders